Ukryté ve fasádě: Svody či boxy na žaluzie, které není vidět

Minimalistická architektura si potrpí na čistotu ploch a linií. Dešťové svody, hromosvody či boxy na žaluzie jsou na fasádě tabu.

Jak je však bezpečně skrýt? Váš hlavní pomocník a poradce by měl být architekt či projektant. Často nestandardní řešení však nesmí vést ke ztrátám energie, vytvoření tepelných mostů či k riziku požáru a musí vyhovovat platným normám. Nastíníme pár možností, jak na to. „Modelový dům“ je nízkoenergetický s tepelněizolační vrstvou minimálně dvacet centimetrů. Taková tloušťka už dokáže leccos skrýt. V případě energetickopasívneho domu je pohled na věc mnohem přísnější.

Svody, které není vidět

Počet svislých svodů a jejich průměr doporučí odborník podle plochy střechy. Je vhodné zvolit okapový systém z plastu, který je ve srovnání s plechovým teplotně stabilnější. Důležité je nezapomenout na mřížku zabraňující průniku nečistot. Svody se vedou v rovině tepelné izolace, případně přímo v konstrukci. Ve výšce asi jeden metr se osadí revizní skříňka, přes kterou se dají okapy i pročistit.

Na domech s plochou střechou se kdysi voda sváděla v troubách přes interiér. Pro hlučnost se dnes již od takového způsobu upouští. Svody se vedou v tepelněizolační rovině střechy a fasády. Střešní vpusti odvedou vodu v troubách v malém sklonu k atice, kde se napojí na svislé. Při betonáži atiky se vynechá kruhový otvor o něco větší, než je zvolený průměr trubek. Po vytvrdnutí betonu se trouby osadí, pořádně připevní a mezery se vyplní trvale pružnou pěnou. Při zateplování se obloží izolační hmotou.

Při stavbách se sedlovou střechou se přiznaný vodorovný žlab zaústí do svislého, který se pod úhlem zapustí do zateplení fasády. V místě přechodu se na troubu umístí manžeta, aby voda při dešti netekla na fasádu.

Při minimalistických řešeních s kompaktní obálkou budovy se často volí skryté řešení vodorovných žlabů vymodelovaných z plechu a jejich přímé svedení do svislých trubek ve fasádě.

Nad či před

Exteriérové ​​žaluzie je dobré mít vybráno již v projektu včetně konkrétního typu a rozměrů. Závisí od toho řešení detailů či výroba oken. Pokud si vyberete předokenní žaluzie, box se připevňuje na nadokenní překlad. Podstatný konstrukční detail je přitom navzájem tepelně izolovat box od překladu. Například, pokud má box hloubku 15 centimetrů, na překlad se nalepí čtyřicetimetrové tepelná izolace, pak se připevní box a zakryje se izolace o tloušťce jeden centimetr.

V případě nadokenních žaluzií se box připevňuje na rám okna pod nosný překlad. Okenní otvory musí být již v návrhu větší o rozměry boxu. Upřednostněte zateplený box.

Požární bezpečnost

Hromosvody zajišťují domem požární bezpečnost. Jejich návrh podléhá normám a výpočtem. Při sedlové střeše se hromosvody běžně vedou po hřebeni střechy a nad střešní krytinou, při ploché po obvodu atiky. Dráty se na několika místech vedou po fasádě do země. A přestože svislé dráty lze schovat v tepelněizolační rovině domu, vodorovné musí zůstat přiznáno. Existuje však možnost, jak se jim vyhnout. Dá se použít takzvaný aktivní hromosvod, který se skládá z jedné hlavní tyče na střeše a jednoho svodu do země. Odpadá tak „odrôtovanie“ domu. Hromosvodový drát se vede po stavbě v ochranné samozhášivé trubce. Může se zasekat a upevnit do zdiva, případně se na zdivo pevně uchytí. Pak se hromosvod celkem skryje pod zateplením. Podmínka instalace je revizní otvor s počítadlem blesků, které má kontrolovat revizní technik.

Světlo na fasádě

O tom, kam chcete nainstalovat svítidlo, se rozhodněte již během projektové fáze. Jeho typ a rozměry je důležité znát předem při provětrávané fasádě. Při kontaktní se můžete rozhodnout těsně před dokončením. Elektřinu navrhuje elektrikář a kontroluje revizní technik. Přívod elektřiny se na fasádu vyvede z interiéru. V samozhášivých chráničkách se přivede is délkové rezervou na konkrétní místo podle projektu. Chránička se připevňuje přímo na konstrukci, pak se oblepí tepelnou izolací. Při výběru svítidla je nutno zohlednit IP normy, které vyjadřují krytí proti vodě a prachu. Běžně se na fasádě používají svítidla od IP 44 výše.

Tip odborníka

Při realizaci plochých střech zvolte střešní vpusti s manuálně nebo automaticky vyhřívaným hrdlem. Vyhřívání zabrání vzniku ledového stoupá, který by znemožnil odtékání vody z tajícího sněhu a ledu.

Skladba stěny závisí vždy na zvoleném konstrukčního systému. Dvacet centimetrů tepelné izolace, která obalí nosný skelet, je tloušťka, v níž není problém skrýt svody, bleskosvod a žaluziové boxy. Zateplovat běžnou stavbu méně než 20 centimetry tepelněizolační vrstvy se nám jeví jako zbytečné, neboť nárůst nákladů na izolační vrstvu z tloušťky 10 cm na 20 cm je velmi nízký. Podstatné je, aby rosný bod zůstal v rovině izolace. A právě při nižších tloušťkách zateplení se často posune do zdi, kde vzniká nechtěná kondenzace s výskytem plísní v interiéru.