Tepelné výměníky, které opravdu fungují

Snaha o ekonomické vytápění domácností motivuje lidi najít co nejlepší způsob a maximálně využít i potenciál krbů. V této snaze nezaostávají ani výrobci a nabízejí více či méně dobré řešení.

Tepelné výměníky, vodní systémy využívající teplo, které uniká do komína nemají u odborné veřejnosti nejlepší pověst. Roztříštěné reputaci ve všech směrech napraví konstrukčně jedinečné výměníky Mijori.

Několik opravdu dobrých důvodů proč použít výměník: 

rozsah vytápění

Klasickým krbem si dokážeme vytopit přibližně polovinu domu. Navíc se začaly využívat i teplovzdušné rozvody, které nám dokážou zvýšit rozsah vytápění krbem. Ale zejména při nucené cirkulaci narůstá hlučnost a zvýšeným prouděním vzduchu i prašnost.
Další nevýhodou teplovzdušných rozvodů je i poměrně problematická regulace teplot v jednotlivých místnostech. A na rozdíl od použití tepelných výměníků, nám takové vytápění neřeší ohřev teplé užitkové vody a nezvyšuje nám účinnost hoření v krbu a tím pádem efektivnost celého vytápění.

účinnost vytápění

Tepelné ztráty vznikající při hoření rozdělujeme na 3 části:

1. Komínová ztráta – je závislá na teplotě spalin, které odcházejí ven komínem. Tato ztráta je u krbových vložek vysoká, teplota spalin někdy dosahuje až více než 500 ° C – v závislosti na typu vložky.

2. Ztráta nespálených plynných částí– tato ztráta vzniká při úniku nespálených hořlavých plynů uvolňovaných ze dřeva ven komínem. Tato ztráta může být vysoká nebo nízká a závisí hlavně na množství a způsobu přívodu vzduchu v dané vložce, které je nutné k dokonalé spálení dřeva. (Na dokonalé spálení dřeva je nutno dodat dostatek vzduchu – na 1 kg dřeva minimálně 4,5 m3 vzduchu. ) je důležité si uvědomit, že podíl zplynovaných částí je u dřeva velmi vysoký – nad 70%, uvolňované plyny se zapalují a hoří při různých teplotách a dřevo hoří vysokým plamenem.

3. Ztráta nespálených tuhých částí – tato ztráta je velmi malá, po shoření dřeva zůstává velmi málo popela – přibližně do 1% původní hmotnosti dřeva.

Z hlediska snižování ztrát při hoření dřeva v krbu stojí tedy proti sobě dvě protichůdné požadavky:

 • Požadavek snížit množství horkých spalin unikajících do komína – ta se dá dosáhnout snižováním přívodu vzduchu k hoření.
 • Tímto úkonem se sice sníží komínová ztráta (1), ale nedostatkem vzduchu potřebného na dokonalé spálení narůstá ztráta v důsledku úniku nespálených plynů (2).
 • Požadavek na dokonalé spálení dřeva – lze dosáhnout hlavně přívodem dostatečného množství vzduchu pro hoření, jeho kvalitním promícháním s plyny uvolňovanými ze dřeva a zajištěním vysoké teploty ve spalovací komoře.

Tímto způsobem dochází k dokonalému spálení plynů, ale přitom vznikají a ven komínem odcházejí spaliny vysoké teploty a narůstá komínová ztráta.

Při výběru a rozhodování pro způsob krbového vytápění proto použití klasických krbových vložek spolu s nástavbou teplovodního nerezového výměníku ukazuje jako ideální volba. Takové řešení účinně zabraňuje tepelným ztrátám a eliminuje většinu nedostatků při dosud používaných běžných způsobech vytápění obytných prostorů krbem.

Kdy použít výměník?

 • Pokud chceme alternativní nezávislý zdroj vytápění
 • Pokud chceme zvýšit účinnost vytápění v krbu
 • Pokud chceme krbem ohřívat teplou užitkovou vodu
 • Pokud chceme zvětšit tepelný komfort v domácnosti
 • Pokud chceme ještě více ušetřit na vytápění

Jaký výměník?

Aby výměník zvládl všechna očekávání, musí splňovat několik podmínek. Těmi nejdůležitějšími jsou schopnost redukovat dehtování ve výměníku na nejnižší možnou míru, při co nejvyšší míře účinnosti přenosu tepla do vody. Zároveň jeho konstrukční řešení musí být takové, aby neschladzovalo spaliny odchozí do komína natolik, že dojde ik dehtování komína. Jednoduché výměníky pracující na principu ohřevu přímo přes zeď, to znamená že na jedné straně stěny výměníku je studená voda a na druhé straně horký plamen, tyto dvě základní funkce v žádném případě nedokážou splnit, resp. plní to v tom omezeném rozsahu a za cenu dalších dodatečných opatření. To je také hlavní příčina, proč dosud převládá v široké (často i odborné) veřejnosti názor, že výměníky na kouřovodu nefungují a nedoporučují je používat.

Tepelné výměníky Mijori

Svým řešením se řadí na špičku mezi teplovodními krbovými výměníky nejen u nás, ale i ve světě. Vyznačují se vysokou účinností získávání a přenášení tepla vyprodukovaného při hoření dřeva v krbu. Jejich vývoj spojený s postupným vylepšováním více parametrů byl ověřen v praxi, v reálných podmínkách vytápění během několika topných sezón. Jejich konstrukční řešení je chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky a jejich špičkové parametry byly prověřeny v Technickém zkušebním ústavu v Piešťanech.

Instalováním výměníku na krbovou vložku:

 • nedochází k ochlazování stěn spalovací komory, její vysoká teplota proto přispívá k dokonalému spalování dřeva
 • velká teplo-výměnná plocha nad spalovací komorou podstatně redukuje komínové ztráty
 • nerezový materiál zajišťuje dlouhou životnost a za stanovených podmínek možnost provozování i bez vody
 • není třeba dodržovat teplotu vratné vody 65 ° C termostatickým třícestným ventilem, vyšší teplotní spád (30-40 / 60-70) zvyšuje účinnost vytápění
 • možností snížení sálavé složky tepla z krbu nedochází k přetápění místnosti

Další výhody výměníků Mijori

 • možnost připojit je na téměř libovolnou krbovou vložku s dostatečným výkonem, přičemž využitím odpadního tepla z kouřových zplodin se podstatně zvyšuje účinnost krbové vložky (o 10 až 30% – v závislosti na typu vložky), což znamená, že při zachování stejné tepelné pohody v domácnosti se spotřebuje méně palivového dříví
 • zapojením tohoto výměníku se získá možnost ohřívat teplou užitkovou vodu i běžnou krbovou vložkou
 • ve spojení s adekvátní krbovou vložkou je možné je používat jako hlavní zdroj tepla, resp. než 100% -ní záložní zdroj tepla. Proto jejich použití je vhodné i v chatách nebo v oblastech, kde jsou problematické jiné zdroje vytápění.
 • možnost připojit je na systém podlahového teplovodního vytápění
 • rychlá návratnost vložených financí (2 až 4 roky – v závislosti na způsobu topení a typu krbové vložky, velikosti obytné plochy a teplotních ztrát stavby)
 • možnost v případě jakékoliv poruchy (dlouhodobý výpadek el. proudu, porucha oběhového čerpadla atd.) přejít na systém klasického vytápění v krbu, jednoduchým vypuštěním vody z výměníku za předpokladu dodržení stanovených pravidel